תקנון למשתתפים באירועים או בקורסים של קבלה לעם

תקנון למשתתפים באירועים או בקורסים של מכללת קבלה לעם
מבית עמותת 'קבלה לעם'
כללי
.1 מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים
ולגברים כאחד.
.2 ההשתתפות באתר האינטרנט, לרבות בקטגוריות כגון – קבוצות, בפורומים,
בציר הזמן והאפשרות ליצירת פרופיל אישי ולרבות השתתפות באירועים או
בקורסים )להלן: ה"פעילויות"( של מכללת קבלה לעם )להלן: "המכללה"(
והשימוש בתכנים הנלווים ובשירותים הניתנים בו, מוצעים לתלמיד )להלן:
"המשתתף"( בכפוף לקבלת את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
.3 ההשתתפות בפעילויות ו/או הרשמת המשתתף כמנוי בחינם או בתשלום
לקבלת שירות, ייחשבו להסכמה מצד המשתתף לכל התנאים בתקנון זה. ככל
שהמשתתף מסתייג מהתקנון או מכל דבר האמור בו עליו להימנע להשתתף
בפעילויות.
.4 המכללה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתתף
לשירות וקבלתו אם יפר את תנאי התקנון.
.5 המכללה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
.6 ההשתתפות בפעילויות המכללה מיועדת לבגירים מעל גיל ,18 כמפורט
בנספח 1 לתקנון זה.
.7 באישור תקנון זה, מאשר המשתתף את האמור ב-'הצהרת בריאות' המופיעה
בנספח 2 לתקנון זה וב-'כללי התנהלות באתר המכללה – קטגוריות' בנספח 3
לתקנון זה.
.8 המשתתף מאשר בעצם כניסתו לפעילויות המכללה את הסכמתו לצילום
הפעילויות בוידאו וכל התנאים הנזכרים ב-'אישור צילום – שיעורים מקוונים'
המצ"ב כנספח .4
.9 ההשתתפות
תנאי השימוש/השתתפות באתר, בפעילויות ובקורסים
.10 אין לעשות בפעילויות המכללה או באמצעותן כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
.11 אין לרשום אדם אחר או משתתף אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך
בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
.12 ההשתתפות בפעילויות היא לשימוש האישי והבלעדי של המשתתף אשר אינו רשאי
להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל
הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
.13 ההרשמה בתשלום עבור הפעילויות, מוצרי המידע והקורסים השונים של המכללה,
נועדו לשימוש פרטי בלבד, ואין למסור את פרטי הכניסה לאדם אחר שאינו רשום
בתשלום.
.14 אין לפרסם או להעביר באמצעות השתתפות בפעילויות המכללה כל מידע שהוא
שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני,
או בלתי חוקי.
.15 חלק מפעילויות המכללה מאפשר למשתתפים גישה לקבוצות הפייסבוק שמשמשות
כ'חצרות' המכללה ושטחים לחלק מפעילותיה; כל הכללים בתקנון זה חלים גם על
השימוש בקבוצות פייסבוק אלו.
.16 המשתתף אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר בחצרות
המכללה, קרי: קבוצות הפייסבוק לעיל. הנהלת המכללה אינה מקבלת על עצמה כל
אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתתפים בקבוצות פייסבוק אלו.
.17 אין לעשות כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת במהלך
ההשתתפות בפעילויות המכללה השונות.
.18 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות
מסוג Robots ,Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי
של תכנים במסגרת ההשתתפות בפעילויות.
.19 אין להציג תכנים המשמשים את הפעילויות ללא רשות מפורשת בכתב ,אין להציג
תכנים מ-האתר בתוך מסגרת )Frame), גלויה או סמויה.
.20 אין להשתמש בקבצים הגרפיים אליהם נחשף המשתתף במסגרת הפעילויות.
.21 המכללה יכולה לשנות מדי פעם את אופן הגשת התכנים והתכנים הניתנים בו, כל
מוצר מידע או קורס שרכש המשתתף ואשר ירד מאתר האינטרנט. המשתתף יקבל
הודעה מראש לגבי שינוי אופן הגשת התכנים באתר האינטרנט, כך שיוכל לצפות
בתכנים שוב לפני הורדתם מאתר האינטרנט; המכללה שומרת לעצמה את הזכות
למחוק לגמרי את התכנים, בהודעה מראש.
.22 המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי אין למכללה כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או
לסנן את המנויים המשתתפים בפעילויות וכי לא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה
בעניין זה.
.23 כל קשר וירטואלי או אחר של כל משתתף עם מי מהמשתתפים האחרים בפעילויות
וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט )Chat )ובין במסגרת פגישות פיזיות, הן באחריותו
הבלעדית של המשתתף. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות
הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה
הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה למכללה כל אחריות לתוצאות כל
קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים,
רגשיים ואחרים.
.24 המכללה תשאף לאפשר את זמינות החצרות )קבוצות הפייסבוק( בכל עת. יחד עם
זאת אין ביכולת הנהלת המכללה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות
או קריסות קבוצות הפייסבוק.
.25 המכללה רשאית להפסיק את הפעילות מעת לעת לצורכי תחזוקתה וארגונה. לא יינתן
כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
אבטחת מידע ופרטיות – הצהרת משתמש
.26 המכללה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות
המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא המכללה
אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתתף, אם מידע זה יאבד
ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
.27 המכללה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י המשתתפים אלא על
מנת לאפשר את הפעילויות והקורסים, בהתאם לכל דין – אלא ובמידה והמשתתף
הביע את הסכמתו לשימוש נוסף במידע.
.28 השתתפות כל אחד מהמשתתפים באירועים וקורסים מותנית באישור תקנון זה ובפרט
נספח 3 לתקנון זה.
החזרות וביטולים
.29 אפשר לבטל השתתפות באירוע ולקבל החזר מלא בהודעה מוקדמת של שני ימי עסקים.
קניין רוחני
.30 כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לפעילויות הם רכושה הבלעדי של
מכללת קבלה לעם.
.31 אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשכפל מידע או תוכן כלשהו או להשתמש בכל דרך
אחרת במידע כלשהו מפעילויות המכללה או מתכני הפעילויות תחת שמך, אלא אם
ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המכללה.
.32 פעולות שיווק עצמי אסורות במסגרת פעילויות המכללה ובחצריה ללא אישור מראש
ובכתב מהמכללה.
דין וסמכות שיפוט
.33 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם
לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז פתח תקווה תהא מסורה סמכות
השיפוט הבלעדית.
כללי תוכן משתמשים באתר האינטרנט
.34 מטרה
כללי תוכן המשתמשים באתר האינטרנט קובעים נורמות התנהגות מתוך מטרה לטפח
את חופש הביטוי באתר האינטרנט בצד הגנה על שמם הטוב ופרטיותם של
המשתמשים.
.35 הבחנה בין 'תוכן מערכת' לבין 'תוכן משתמשים'
'תוכן מערכת' – מידע המתפרסם על-ידי המערכת: הגוף המנהל או מפעיל את
אתר האינטרנט או מי מטעמו, במדור המיועד לפרסומים מסוג
זה, ולאחר שקיבל אישור עורך. תוכן מערכת יכלול, בין היתר
)אך לא רק(, מאמרים, ידיעות, כתבות וידאו, קבצי קול ותמונות
שפורסמו מטעם הגוף המנהל או מפעיל את אתר אינטרנט.
'תוכן משתמשים' – מידע הנמסר לפרסום על-ידי מי שאינם כותבי תוכן מערכת
באמצעות מערכות מחשב ותקשורת שמעמיד הגוף המפרסם
לשימוש יחידים מהמשתמשים. תוכן משתמשים יכלול, בין היתר
)אך לא רק(, תגובונים )'טוקבקים'(, בלוגים, קבצי אודיו ווידאו,
תמונות, מידע המתפרסם בפורומים וכיוצא באלה.
.36 הפרדת תוכן
אתר האינטרנט יקיים הפרדה חזותית ברורה בין תוכן משתמשים המתפרסם
בסמיכות לתוכן מערכת לבין תוכן המערכת.
.37 בדיקת תוכן וקריטריונים
מערכת אתר האינטרנט תבדוק תוכן משתמשים המיועד להתפרסם לצד תוכן מערכת
וזאת קודם שיתפרסם בפועל במסגרת האתר או בסמוך לאחר פרסומו. תוכן
משתמשים בהתאם לשיקול דעת מערכת אתר האינטרנט אשר אינו ראוי לפרסום לפי
אמות-המידה המנויות להלן, לא יאושר לפרסום – ואם פורסם תחילה, יוסר:
א. אלימות מילולית בוטה;
ב. לשון הרע;
ג. פגיעה בפרטיות;
ד. תוכן פדופילי;
ה. הסתה לאלימות;
ו. גזענות טהורה.
.38 תום לב בשיקול הדעת
הקביעה אם תוכן מסוים ראוי לפרסום דורשת שיקול דעת. מערכת אתר האינטרנט
אינה יכולה להיות מעורה בפרטי כל תוכן, לרבות הנסיבות, העובדות והמשמעויות
המשפטיות הנוגעות אליו. מערכת אתר האינטרנט תפעיל בתום לב את שיקול דעתה
על-פי העקרונות המנחים שבכללים אלה.
המשתתף, בחתימתו על התקנון וכללים אלה, נותן מראש את הסכמתו לקבל את
החלטות מערכת אתר האינטרנט בעניין הסרה או עריכה של תוכן משתמשים.
.39 מנגנון הודעה והסרה של תוכן משתמשים
מערכת אתר האינטרנט תאמץ מנגנון של 'הודעה והסרה' כמפורט להלן בכללים אלה.
מטרתו לאפשר למשתתפים מגולשי אתר האינטרנט הסבורים כי תוכן משתמשים
מהווה עוולה כלפיהם לפנות אל מערכת אתר האינטרנט בכתב ולדרוש הסרת התוכן
הפוגע בהם לדואל com.gmail@kitvulanu
א. מערכת אתר האינטרנט תפרסם באופן ברור כתובת או קישור המאפשרים לפנות
אליה בתלונות ביחס לתוכן המהווה לכאורה עוולה.
ב. אדם הסבור כי תוכן גולשים פורסם בניגוד לכללים אלה, או שפרסומו מהווה עוולה
כלפיו, יפנה אל מערכת אתר האינטרנט בכתב בצירוף הפרטים שלהלן
info@kab.co.il-
)1(. שם הפונה, שם מייצגו )במקרה שהפניה נעשתה באמצעות מייצג(
ודרכי ההתקשרות עימם;
)2(. מהות הפרסום הפוגע, תוכנו ומועד פרסומו )"הפרסום"(;
)3(. כתובת אינטרנט מדויקת שבה התפרסם הפרסום;
)4(. העוולה המשפטית הנטענת;
)5(. הסכמת הפונה להעברת הפניה אל המשתמש שמסר את הדברים
לפרסום )"המפרסם"( במקרה וניתן לאתר את המפרסם;
ג. מערכת אתר האינטרנט לא תערוך תוכן משתמשים כדי להסיר מתוכו קטעים
פוגעניים, אלא, ככל הניתן, תסיר תוכן זה כולו או תמנע גישה אליו בכללותו.
בחרה מערכת אתר האינטרנט לערוך תוכן משתמשים במטרה להסיר מתוכו
ביטויים פוגעים, תתן לכך גילוי נאות בתוכן עצמו.
.40 כללים מפורטים לפי קטגוריות
אתר האינטרנט מורכב מעמודי משנה, המהווים את הקטגוריות הפנימיות כגון: פרופיל
אישי, קבוצות לפי נושאים, פורומים מקצועיים ועוד )להלן – קטגוריות"(.
כללים לפי סוגי קטגוריות מפורטים ב-נספח 3 לתקנון זה. המערכת תפרסם באתר
האינטרנט כללים יעודיים לפי סוגים ותת-סוגים נוספים של קטגוריות, בהתאם לסוג
הפעילות באתר האינטרנט.
נספח 1
הצהרת בגיר/ה
אני מבקש להשתתף בפעילויות מכללת קבלה לעם ומצהיר על היותי בגיר מעל גיל 18 שנים.
נספח 2
הצהרת בריאות
באישור התקנון למשתתפים באירועים או בקורסים של מכללת קבלה לעם מבית עמותת
'קבלה לעם' אני מצהיר כי לא הייתי מאושפז במחלקה פסיכיאטרית בעבר או בהווה.
במידה והייתי מאושפז במחלקה פסיכיאטרית בעבר או בהווה )להלן: "אשפוז"(, אני מתחייב
להודיע על כך למכללת קבלה לעם )להלן: "המכללה"(; ידוע לי כי במקרה של אשפוז,
המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את השתתפותי בפעילויותיה.
הנני מצהיר בזאת, כי למיטב ידיעתי, כל האמור לעיל אמת.
נספח 3
כללי התנהלות באתר המכללה – קטגוריות
יצירת פרופיל אישי באתר
שמירה על אותנטיות – על המשתתף להעלות תמונה אמיתית של עצמו.
שמירה על ביטחון כלל המשתתפים- אין להעלות תמונות מיניות, חושפניות או פוגעניות,
לרבות סלוגנים פוגעניים/ גזעניים.
רישום הפרופיל, לרבות העלאה/ שינוי של תמונת פרופיל, מותנה באישור מנהל ובקריאה
וחתימה על תקנון האתר.
יצירת פרופיל אישי תתאפשר למשתתפים מגיל 18 ומעלה ומותנית באישור תקנון האתר.
קבוצה ציבורית/ פרטית – כללי
מטרת הקבוצה – יצירת סביבה נעימה ופוריה לדיונים סביב נושא הקורס.
לאפשר שיתופים והתרשמויות מהקורס.
תקנון הקבוצה –
1( שמירה על סביבה טובה – דיונים בריאים הם טבעיים, כולנו מחוייבים ליצירת אווירה
נעימה לכן יש לנהוג בנימוס, באדיבות ובכבוד.
2( שמירה על הרגשת ביטחון של המשתתפים- ללא דברי שטנה, בריונות או פוגענות כולל
על נושאים רגישים כגון גזע, דת, תרבות, פוליטיקה, העדפה מינית, מגדר או זהות.
3( יש לכבד את פרטיות המשתתפים- מה שמשותף בקבוצה נשאר בקבוצה.
4( אין לפרסם פוסטים/ תגובות/ תכנים פרסומיים/ קישורים/ ספאם למטרות רווח או למטרות
אישיות, שאינם קשורים לאתר.
5( אין לפרסם פוסטים/ תגובות/ תכנים שאינם ברוח הקבוצה.
6( יש לנהוג כחוק, אין להפר זכויות יוצרים.
7( העלאת תכנים/ קישורים חיצוניים מותנית באישור מנהל.
סמכויות הנהלת הקבוצה –
1( להנהלת הקבוצה נשמרת הזכות למחוק או לחסום כל הודעה ו/או משתתף שיעבור על
הכללים וזאת ע"פ שיקול דעתה.
2( הנהלת הקבוצה משתדלת לשמור על ביטחון המשתתפים ועל איכות הקבוצה, אך אינה
לוקחת אחריות על הפרסומים של המשתתפים.
3( בכל שאלה/ בעיה/ בקשה אישית ניתן לפנות להנהלת הקבוצה info@kab.co.il
פורום מקצועי
מטרת הפורום – שאלות מקצועיות בנושא הפורום.
מענה ע"י פרזנטורים מקצועיים מטעם המכללה.
תקנון הפורום –
1( שאלות בנושא הפורום בלבד.
2( שמירה על אווירה חיובית- יש לנהוג בנימוס, באדיבות ובכבוד.
3( שמירה על הרגשת ביטחון של המשתתפים- ללא דברי שטנה, בריונות או פוגענות כולל
על נושאים רגישים כגון גזע, דת, תרבות, פוליטיקה, העדפה מינית, מגדר או זהות.
4( יש לכבד את פרטיות המשתתפים- מה שמשותף בפורום נשאר בפורום.
5( אין לפרסם לינקים/ תגובות שאינם קשורים לאתר ולנושא הפורום.
6( העלאת תכנים/ קישורים חיצוניים מותנית באישור מנהל.
סמכויות הנהלת הפורום –
1( להנהלת הפורום נשמרת הזכות למחוק או לחסום כל הודעה ו/או משתתף שיעבור על
הכללים וזאת ע"פ שיקול דעתה.
2( הנהלת הפורום משתדלת לשמור על ביטחון המשתתפים ועל איכות הפורום, אך אינה
לוקחת אחריות על הפרסומים של המשתתפים.
3( בכל שאלה/ בעיה/ בקשה אישית ניתן לפנות להנהלת הפורום info@kab.co.il
נספח 4
אישור צילום – שיעורים מקוונים
הובא לידיעת הח"מ כי השיעורים המקוונים המועברים במכללת קבלה לעם )"המכללה"(
מצולמים ומתועדים, כולם או חלקם )בהתאם לשיקול דעת המכללה ו/או המרצה(, בין השאר
על מנת לשמר את המידע המועבר בשיעור ולאפשר לסטודנטים לשוב ולצפות בשיעורים
המקוונים. הצילומים יכללו את מהלך השיעור, לרבות תוכן השיעור ו/או דברי המרצה ו/או את
הסטודנטים שיהיו נוכחים בשיעור )להלן: "בשיעורים המקוונים המצולמים"(.
הסטודנטים שיקבלו הרשאה לצפות בשיעורים המקוונים המצולמים רשאים לעשות בשיעורים
הנ"ל שימוש אישי בלבד לצורך לימודיהם במכללה.
בחתימה על מסמך זה הח"מ מביע הסכמתו לאמור לעיל לגבי השיעורים המקוונים המצולמים
ולחלקו בהם.
כמו כן, הח"מ מאשר כי ידוע לו שזכויות היוצרים המלאות בשיעורים המקוונים המצולמים,
לרבות הצילומים בהם תופיע דמותו, שייכות למכללה באופן בלעדי וכי המכללה שומרת על
זכותה להשתמש בחומרים המצולמים או בחלק מהם לכל מטרה, בהתאם לשיקול דעתה.
הח"מ מתחייב ומצהיר בזאת כי לא יעשה בשיעורים המקוונים המצולמים או בחלקם כל
שימוש מלבד השימוש שהותר לעיל. בתוך כך הח"מ מתחייב לא לבצע כל שימוש מפר
בשיעורים המקוונים המצולמים, לרבות:
.1 לא "להוריד" למחשב ו/או להעביר ו/או לשלוח את השיעורים המקוונים
המצולמים לכל צד ג';
.2 לא לעשות בשיעורים המקוונים המצולמים כל שימוש העלול לפגוע בפרטיות
של מי מהמצולמים או להוציא את לשונו רעה.
הח"מ מודע ומסכים לכך כי המכללה לא אחראית על כל שימוש מפר שיעשה בשיעורים
המקוונים המצולמים או בחלקם על-ידי מי מהסטודנטים ולח"מ לא יהיו כל טענות או דרישות
כלפי המכללה בגין שימוש מפר שבוצע על-ידי צד ג'

דילוג לתוכן